අතේ ගෙන යා හැකි තට්ටු 3 උණ බම්බු පැල නැවතුම

 • Portable 3 tier bamboo plant stand

  අතේ ගෙන යා හැකි තට්ටු 3 උණ බම්බු පැල නැවතුම

  නිෂ්පාදනයේ නම: අතේ ගෙන යා හැකි 3 ස්ථර උණ පැල නැවතුම
  වෙළඳ නාමය: NERO
  ද්රව්ය: උණ බම්බු
  වර්ණය: මුල්
  බර: 2.5kg පමණ
  ප්‍රමාණය : 38.8 x 15 x 37.8 අඟල් (L x W x H)

  පැකේජයේ ඇති දේ:
  ලෑල්ල 12, රාක්ක 3, අත්වැසුම් යුගල 1.

  අවවාදයයි: රාක්කයකට බර සීමාව, රාත්තල් 30 පහළ රාක්කය රාත්තල් 20 මැද සහ රාත්තල් 15 ඉහළ රාක්කය.