ෂිටිම් ලී බන්දේසිය

 • Nero Acacia Wood Spice tray

  Nero Acacia Wood Spice tray

  නිෂ්පාදනයේ නම: Nero Acacia Wood Spice tray
  වෙළඳ නාමය: NERO
  ද්රව්ය: ෂිටිම්
  වර්ණය: මුල්
  බර: ආසන්න: 0.35 kg
  ප්‍රමාණය : 25 x 1.2 cm (L x H)

  පැකේජයේ ඇති දේ:
  1 ෂිටිම් ලී කුළුබඩු තැටි